Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA

§ 1. Przepisy ogólne

1. Właścicielem Cmentarza parafialnego w Cierpicach jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach.

2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz bądź Administrator Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. 
Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

4. Każdy grób powinien mieć dysponenta. 

§ 2. Postanowienia porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

2. Osoby niepełnoletnie na terenie cmentarza powinny znajdować się pod opieką dorosłych.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, palenia papierosów i picia alkoholu, przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających;

b) zaśmiecania terenu;

c) wyrzucania do śmietnika starych elementów pomników, gruzu i ziemi 
(do usunięcia z cmentarza starych elementów pomników oraz gruzu zobowiązany jest dysponent miejsca grzebalnego lub wykonawca nowego pomnika);

d) wprowadzania zwierząt;

e) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

f) samodzielnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

g) samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza;

h) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza;

i) handlu, akwizycji, wszelkich czynności naruszających charakter tego miejsca.

4. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Nagrobki podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. 
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków:

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę 
ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone 
do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez Zarząd Cmentarza 
do urządzenia grobu.

7. Wymiary grobów nie mogą wykraczać poza określone wyżej wymienionym Rozporządzeniem.

8. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem. 
Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie Zarządcy Cmentarza, któremu należy przedstawić projekt rysunkowy nagrobka.

9. Przejścia między grobami i otoczenia grobów mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§ 3. Opłaty

1. Na Cmentarzu parafialnym obowiązują opłaty. Przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza: składowania i wywozu śmieci, wody, energii elektrycznej, utrzymania porządku na Cmentarzu.

2. Opłaty są pobierane z tytułu:

a) rezerwacji miejsca cmentarnego;

b) udostępnienia miejsca grzebalnego;

c) przedłużenia dzierżawy grobu;

d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika.

3. Dzierżawa grobu na cmentarzu wygasa po 20 latach od pochówku i należy ją przedłużyć w biurze parafialnym. Parafia ma prawo likwidować groby, których dzierżawa nie jest odnawiana. Groby z nieuregulowanymi opłatami zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.